آگهی بازرگانی

#تشویقه_آوینا
زمان محدود اما فرصت طلایی

مژده به باشندگان محترم ولسوالی جاغوری غزنی.
آوینا گروپ به هدف همکاری وتشویق مستهلکین به استفاده ازتولیدات داخلی وبا توجه به گرانی بهای محصولات شوینده در بازارهای کشور وناتوانی شهروندان درخرید، تخفیف ویژه درفروشات محصولات خویش را اینبار برای اهالی عزیز ولسوالی جاغوری مربوط ولایت غزنی اختصاص داده است.

قابل یادآوریست که تیم های سیار فروشات تخفیف ویژه آوینا به روز چهار شنبه، ۸ سرطان سال ۱۴۰۱ ه ش، طی برنامه از قبل طراحی شده درتمام ساحات والسوالی جاغوری آماده عرضه خدمات میباشند.

آوینا گروپ ضمن تولید وعرضه محصولات شوینده باکیفیت بلند، خود را درفقر وبیکاری مردم سهیم میداند وهر ازگاهی متعهد است تا هموطنانش را در روزهای سخت ودشوار یاری رساند.
زمان آغاز برنامه: چهارشنبه ۸ سرطان سال روان ۱۴۰۱ ه ش…
آویناـ نماد زیبایی وپاکیزگی